Ứng dụng

Ứng dụng

Hệ thống năng lượng mặt trời 16KW ở Samoa

Hệ thống năng lượng mặt trời 20KW ở Uruguay

Hệ thống năng lượng mặt trời 20KW ở Uruguay

Hệ thống năng lượng mặt trời 25KW ở Canada

Hệ thống năng lượng mặt trời 25KW ở Canada

Hệ thống năng lượng mặt trời 40KW ở Peru

Hệ thống năng lượng mặt trời 60KW tại Cộng hòa Séc

Hệ thống năng lượng mặt trời 110KW ở Ireland

Hệ thống năng lượng mặt trời 120KW ở Thụy Điển

Hệ thống năng lượng mặt trời 1000KW ở Bahamas

Hệ thống năng lượng mặt trời 1500KW ở Andorra